CYMRAEG

Trosolwyg

Rhwng 31 Awst a 25 Hydref 2016 fe wnaethom rannu ein cynigion diweddaraf ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd. Fe wnaethom gynnal arddangosfeydd ar draws Ynys Môn a gogledd Cymru er mwyn i bobl leol allu gweld ein cynlluniau diweddaraf, siarad â’n tîm a rhoi eu hadborth i ni. Hoffem ddiolch i bawb a ddaeth i’n digwyddiadau neu a anfonodd adborth atom.


Ynghylch beth rydym yn gofyn am farn pobl?

Gofynnom am farn pobl ar ein cynigion ar gyfer pob elfen o Brosiect Wylfa Newydd, gan gynnwys:
  • y safleoedd rydyn ni’n eu ffafrio ar gyfer Llety Gweithwyr Dros Dro, gan gynnwys ar Safle’r Orsaf Bŵer, a’n dull o ddarparu llety i’n gweithwyr
  • cynllun, ymddangosiad a thirwedd y cyfleusterau eraill rydyn ni eu hangen ar Ynys Môn er mwyn adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd yn ddiogel ac yn effeithlon. Enw’r rhain yw Datblygiadau Cysylltiedig a Chyfleusterau Oddi ar Safle’r Orsaf Bŵer, ac maen nhw’n cynnwys Llety Gweithwyr Dros Dro, cyfleuster parcio a theithio a chanolfan logisteg
  • effaith y Prosiect ar yr amgylchedd. Mae ein Hadroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol yn nodi ein dealltwriaeth bresennol o’r mater hwn
  • cynigion ar gyfer twmpathau a thirweddu yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd, fel rhan o’n Cynllun Meistr Tirwedd ac Amgylcheddol
  • llwybrau bysiau ac arosfannau i weithwyr lleol
  • sut gallwn ni annog pobl leol i fanteisio ar y cyfleoedd gwaith a sgiliau sydd ar gael
  • asesiadau ychwanegol rydyn ni’n eu cyflawni er mwyn deall effaith y Prosiect ar bynciau megis yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig, iechyd a lles, a materion cydraddoldeb
Os hoffech chi gael crynodeb o bob un o’r rhain, bydden ni’n argymell eich bod yn darllen ein ‘Dogfen Trosolwg o'r Ymgynghoriad’ yn ein llyfrgell dogfennau.

Ymgynghoriadau gwirfoddol

Yn ogystal â’n hymgynghoriad cyn ymgeisio Cam Dau, gofynnom am farn pobl ar y ddau gynllun gwirfoddol rydyn ni wedi’u datblygu. Mae’r rhain yn ymwneud â lliniaru sŵn lleol a manteision cymunedol. Daeth yr ymgynghoriad ar y rhain hefyd i ben ar 25 Hydref.

Gallwch chi gael mwy o wybodaeth am y rhain yma.

Pam mae ymgynghori yn bwysig?

Mae ymgynghori â chymunedau lleol yn ein helpu i lunio ac addasu ein cynlluniau, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio. Mae Deddf Cynllunio 2008 yn ei gwneud yn ofynnol i ni ymgynghori’n eang â'r gymuned, a sefydliadau fel Cyngor Sir Ynys Môn, cyn i ni gyflwyno ein cais ar gyfer Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yn 2017. 

Rydyn ni wedi nodi ein hymrwymiad i ymgynghori â chymunedau lleol mewn Datganiad o Ymgynghori Cymunedol.

 

 

Datganiad o Ymgynghori Cymunedol

Llwytho i lawr 1.0mb PDF (ar gael yn Gymraeg hefyd)

Llwytho fersiwn testun mawr i lawr 1.0mb PDF (ar gael yn Gymraeg hefyd)

Fe wnaethom gynnal cam cyntaf ein hymgynghoriad cyn ymgeisio yn 2014, ac ers hynny rydyn ni wedi cynnal nifer o ymgynghoriadau eraill er mwyn sicrhau bod pobl yn cael y newyddion diweddaraf.