CYMRAEG

Trosolwg

Rhwng 24 Mai a 22 Mehefin 2017 fe wnaethom rannu ein cynigion diweddaraf ar gyfer Wylfa Newydd.

Er bod nifer o’n cynigion heb newid ers Cam Dau, roedden ni wedi gwneud rhai newidiadau i gynllun yr orsaf bŵer i’w wneud yn llai. O ganlyniad, roedden ni wedi symleiddio ein hamserlen adeiladu ac wedi lleihau nifer y gweithwyr adeiladu y bydd eu hangen.

Roedden ni hefyd wedi diweddaru elfennau eraill o gynigion y Prosiect, fel lleoliad ein cyfleusterau oddi ar y safle.

Rydyn ni wedi gwneud nifer o newidiadau, gan gynnwys:

  • lleihau nifer y lleoliadau llety gweithwyr dros dro o saith i un Campws Safle
  • addasu ein cynlluniau parcio a theithio ar gyfer ein holl weithwyr yn ystod y cyfnod adeiladu
  • lleihau nifer y safleoedd datblygu a chyfuno ein cyfleusterau hanfodol oddi ar y safle gyda’i gilydd ar un safle yn Llanfaethlu.

Beth oedd wedi aros yr un fath?

  • gwelliannau i’r A5025
  • lleoliad safle parcio a theithio yn Dalar Hir
  • lleoliad canolfan logisteg ym Mharc Cybi
  • ein hymrwymiad i’r Gymraeg a’i diwylliant
  • ein hymrwymiad i ddarparu manteision cymunedol sy’n helpu i sicrhau etifeddiaeth gadarnhaol.

Mae rhagor o wybodaeth yn ein ‘Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad’ sy’n crynhoi ein Prosiect, gan gynnwys ein diweddariadau. Gallwch chi ddarllen hon ar ein tudalen dogfennau.

Drwy ddefnyddio ein rhith fodel 3D rydyn ni hefyd wedi cynhyrchu nifer o deithiau fideo sy’n dangos sut gallai agweddau gwahanol o’r Prosiect edrych. I weld y rhain, ewch i’n tudalen fideos.

Roedden ni hefyd wedi darparu crynodeb o wefan yr ymgynghoriad Cam Tri yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar gyfer y rheini sy’n drwm eu clyw, gan gynnwys cyfarwyddiadau ynghylch sut mae cyflwyno adborth. Gallwch weld hyn yma.

Pam mae ymgynghori yn bwysig?

Mae ymgynghori â chymunedau lleol yn ein helpu ni i lunio ac addasu ein cynlluniau, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio. Rydyn ni’n cynnig bod yn rhan o’r gymuned am y 100 mlynedd nesaf, felly mae hi’n hollol briodol ein bod yn gwrando ar eich safbwyntiau ac yn eu hystyried, cyn i ni gyflwyno ein cais i adeiladu Wylfa Newydd yn nes ymlaen eleni.

Rydyn ni wedi nodi ein hymrwymiad i ymgynghori â chymunedau lleol mewn Datganiad o Ymgynghori Cymunedol.

Datganiad o Ymgynghori Cymunedol

 

Cynhaliwyd cam cyntaf ein hymgynghoriad cyn ymgeisio yn 2014 ac ail gam ein hymgynghoriad cyn ymgeisio yn 2016. Rydyn ni hefyd wedi cynnal nifer o ymgynghoriadau a digwyddiadau ymgysylltu eraill er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl.