CYMRAEG

Ymgynghoriad ar Dir Ychwanegol

Rhwng 16 Ionawr ac 16 Chwefror 2018 fe wnaethom ni gynnal ymgynghoriad ynghylch manylion y tir rydyn ni ei angen ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd.  
 
Roedd hyn yn cynnwys cadarnhau’r tir rydyn ni ei angen ar gyfer yr adrannau newydd o’r A5025 rhwng y Fali a’n safle, a rhywfaint o dir ychwanegol rydyn ni ei angen fel rhan o Ardal Datblygu Wylfa Newydd ac oddi ar y safle yn ein Cyfleusterau Oddi ar Safle’r Orsaf Bŵer a’r Ganolfan Logisteg ym Mharc Cybi.

Fe wnaethom ni ofyn hefyd am farn ar ein cynigion i greu cynefinoedd gwlyptir newydd i wneud iawn am unrhyw effaith adeiladu bosib yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Tre’r Gof.

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.  Diolch i bawb a ddaeth i’n digwyddiadau ac am roi adborth i ni.

Dogfennau

Fel rhan o'r ymgynghoriad hwn, fe wnaethom ni lunio dwy ddogfen sy'n rhoi gwahanol lefelau o fanylion am ein cynigion ynghylch tir ychwanegol.

Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad ar Dir Ychwanegol

I gael crynodeb annhechnegol o’n cynigion, darllenwch ein Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad.  Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 
Llwytho 4.5mb PDF
  (ar gael yn Saesneg hefyd)

Y Brif Ddogfen Ymgynghori ar Dir Ychwanegol

I gael manylion mwy technegol, darllenwch ein Prif Ddogfen Ymgynghori.  Mae’n syniad da darllen y Ddogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad cyn i chi edrych ar y brif ddogfen. Gan fod hon yn ddogfen dechnegol, dim ond mewn Saesneg mae hi ar gael.

 
Llwytho 5.6mb PDF

Datganiad o Ymgynghori Cymunedol

Rydyn ni’n cynnig bod yn rhan o’r gymuned am y 100 mlynedd nesaf, felly mae hi’n hollol briodol ein bod yn gwrando ar eich safbwyntiau ac yn eu hystyried.  

Rydyn ni wedi nodi ein hymrwymiad i ymgynghori â chymunedau lleol mewn Datganiad Ymgynghori Cymunedol.

 

Llwytho 1.5mb PDF
(ar gael yn Saesneg hefyd)